item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Obchodné právo a obchodné spoločnosti

V oblasti obchodného práva vám poskytneme komplexné právne služby týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku obchodných spoločností, obchodných zmlúv, pohľadávok a záväzkov, konkurzného práva, problematiky nekalej súťaže, zastupovania v súdnych a správnych konaniach a ďalších úkonov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou.

Obchodné spoločnosti

RK LEGAL zabezpečí všetky potrebné právne úkony súvisiace so založením obchodných spoločností, ich registráciou, zmenou a výmazom z obchodného alebo iného registra, vrátane likvidácie obchodnej spoločnosti.

Flexibilné a profesionálne právne poradenstvo podporí správne rozhodnutia počas celej existencie firmy. Pred založením obchodnej spoločnosti je potrebné zvážiť všetky predpokladané aspekty zamýšľanej podnikateľskej činnosti, ekonomické parametre, výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností, resp. mieru osobnej zodpovednosti. Dôležité je udržiavanie všetkých právnych dokumentov týkajúcich sa obchodných spoločností v súlade s aktuálne platným právnym stavom.

Zmluvy v obchodnom práve

V oblasti obchodných zmluvných vzťahov ide predovšetkým o jednoznačné definovanie práv a povinností zmluvných strán, korektnú úpravu zmluvných sankcií, možnosti odstúpenia od zmluvy v prípade nepredvídaných udalostí a iné. Dôsledne vypracované obchodné zmluvy, ktoré okrem iného obsahujú uvedené náležitosti, vás ochránia pred neskoršími problémami.

Na uvedené skutočnosti je dobré myslieť už pri uzatváraní obchodno-právnych zmluvných vzťahov, aby bola v maximálnej miere zabezpečená neskoršia formálna i materiálna vymožiteľnosť práva.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4