item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Trestné právo

V niektorých prípadoch je zastupovanie obhajcom v trestnom konaní nutné a vyplýva priamo zo zákona. V mnohých iných prípadoch je odporúčané a žiadúce, pretože advokát zvolený klientom má všetky predpoklady na úspešnú ochranu práv klienta v trestnom konaní.

Advokát obhajuje najčastejšie záujmy obvineného, ale využitie odbornej právnej pomoci by mal zvážiť aj poškodený. Uvedené odporúčanie sa týka predovšetkým prípadov ublíženia na zdraví alebo majetkovej ujmy, keď si úspešné uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní vyžaduje znalosti a skúsenosti advokáta.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4