item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Pracovné právo

Vypracujeme pre vás všetky potrebné písomnosti z oblasti pracovného práva – pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kolektívne zmluvy, interné pracovnoprávne predpisy (pracovné a mzdové smernice), manažérske zmluvy, zmluvy upravujúce výkon funkcie štatutárnych orgánov a iné. Zabezpečíme zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch vrátane sporov týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru, všeobecné poradenstvo v otázkach pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (zdravotné a sociálne poistenie).

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4