item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Právo duševného vlastníctva

V záujme zabezpečenia náležitej ochrany výsledkov tvorivej duševnej činnosti je potrebné venovať pozornosť aj ochrane predmetov práva duševného vlastníctva. Poskytneme právne služby spojené s ochranou autorského diela, vypracovanie potrebných zmlúv a dokumentov spojených s užívaním diela a jeho realizáciou na trhu.

V oblasti priemyselného vlastníctva popri všeobecnom poradenstve vypracujeme všetky písomnosti potrebné pre registráciu ochranných známok, chránených označení, priemyselných a úžitkových vzorov, vrátane zastupovania klienta v konaní pred príslušnými orgánmi.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4