item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Právo nehnuteľností

Disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti práva nehnuteľností, kde kompletný právny servis pri investičných projektoch poskytujeme mnohým najmä zahraničným investorom. Ide o rôzne projekty od bytových domov cez polyfunkčné objekty až po objekty priemyselnej výstavby. Poskytované právne služby zahŕňajú celé spektrum činností od prípadného založenia dcérskej spoločnosti na Slovensku cez komplexné posudzovanie a prípravu zmluvnej dokumentácie, rokovanie s protistranou až po vyriešenie a zabezpečenie všetkých právnych a administratívnych procesov spojených s realizáciou investície. Svojich klientov zastupujeme v konaní na stavebnom či katastrálnom úrade.

Pred domácich klientov poskytne RK LEGAL potrebný právny servis spočívajúci v príprave a posudzovaní kúpnych, darovacích a nájomných zmlúv, zmlúv o výstavbe či zmlúv o dielo spolu so zabezpečením všetkých následných právnych úkonov – najmä konania na katastrálnom úrade.

Pri transakciách s nehnuteľnosťami zabezpečíme tiež splnenie všetkých daňových povinností v zmysle platnej legislatívy.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4