item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Občianske právo

Občianske právo zahŕňa značné množstvo právnych vzťahov, od záväzkovo-právnych vzťahov, cez majetkovo-právne záležitosti a dedičskú agendu, až po právne veci spadajúce do oblasti rodinného práva. V rámci zmluvných vzťahov vám ponúkame právny servis pri príprave a posudzovaní všetkých typov zmlúv z oblasti občianskeho práva (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, zmluva o pôžičke a iné), riešenie sporov vyplývajúcich z týchto zmlúv súdnou alebo mimosúdnou cestou.

I keď s prípravou závetu je vhodné obrátiť sa skôr na notára, svojim klientom poskytujeme základné poradenstvo súvisiace s dedičskou agendou vrátane zastupovania v konaní o dedičstve (pred notárom alebo súdom).

V súvislosti s porušením záväzkov z občianskoprávnych vzťahov riešime problematiku náhrady škody a uplatnenia nároku na jej náhradu súdnou cestou.

V prípade porušenia práva na ochranu osobnosti a prejavov osobnej povahy, ktorých ochrana je garantovaná v ustanoveniach Občianskeho zákonníka, zabezpečíme všetky potrebné úkony (žaloba o ochranu osobnosti, zastupovanie v konaní pred súdom a podobne).

Samozrejmosťou je zastupovanie klientov pred súdom v občianskoprávnych sporoch a následné úkony spojené s výkonom rozhodnutia.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4