item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Fúzie, akvizície, právny audit

Právny audit – Due Dilligence je jednou z často sa vyskytujúcich činností v rámci procesu rozhodovania o zamýšľanej transakcii, napríklad akvizícii inej spoločnosti. Vykonanie právneho auditu je nutné v záujme minimalizácie rizík klienta spojených s danou operáciou, resp. dosiahnutia optimálneho východiska pre stanovenie investičnej ponuky obchodnému partnerovi – protistrane. Vykonáme pre vás všetky úkony spojené so zistením skutočného právneho stavu posudzovaného objektu (spoločnosť, nehnuteľnosť, súbor pohľadávok a podobne) a vypracujeme analýzu so zhrnutím relevantných záverov pre realizáciu operácie. V súvislosti so zamýšľanou transakciou poskytneme poradenstvo a vypracujeme všetky potrebné písomnosti a zmluvnú dokumentáciu. V spolupráci s externými špecialistami zabezpečíme pre vás vypracovanie relevantných účtovných, daňových a iných podkladov potrebných pre dosiahnutie komplexnosti auditu.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4