item1item1b
item5item5aitem2a1aitem5a2item5a3item5a4

Vymáhanie pohľadávok

Pri vymáhaní pohľadávok, či už z obchodného styku alebo iných pohľadávok, je prvoradou úlohou správne analyzovať pohľadávku z hľadiska jej vymožiteľnosti. V tejto súvislosti sa vykoná audit pohľadávky, v závislosti od ktorého bude zvážený ďalší postup (predžalobná výzva, žaloba o zaplatenie pohľadávky, prípadne iné kroky).

Zabezpečíme všetky operácie s pohľadávkami (postúpenie, prefinancovanie, zabezpečenie, započítanie a ďalšie). V záujme efektívneho postupu pri vymáhaní pohľadávok spolupracuje RK LEGAL s viacerými súdnymi exekútormi etablovanými na celom území Slovenskej republiky, aby sa dosiahol čo najužší kontakt s dlžníkom. Taktiež spolupracujeme so spoločnosťami zaoberajúcimi sa obchodovaním s pohľadávkami vrátane faktoringových a forfaitingových spoločností, ako aj so správcami konkurzných podstát.

SLUŽBY

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1item2a1aREFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4