item1aitem1b
item5item5aitem5a1item5a2item5a3item5a4

Právna pomoc pre vás

Zoznam advokátov, ich povinnosti a zodpovednosť

Postavenie advokátov vyplýva zo zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona.

Advokát je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a absolvoval advokátsku alebo inú obdobnú uznanú odbornú skúšku. Aj keď v niektorých prípadoch môže poskytnúť odbornú právnu pomoc právnik, ktorý nevykonáva advokátsku prax, pri službách advokáta je predpoklad vyššej profesionality a rozsiahlejších skúseností. Advokáti sú zo zákona povinní uzavrieť poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie.

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1REFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4