item1aitem1b
item5item5aitem5a1item5a2item5a3item5a4

Advokáti

Advokáti právnej kancelárie RK LEGAL sú zapísaní v zozname členov Slovenskej advokátskej komory a vykonávajú svoju činnosť na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona.

JUDr. Ing. Róbert Križan

Vzdelanie:
Právnická fakulta UK Bratislava, Mgr., 1999
Obchodná fakulta EU Bratislava, Ing., 2001
Prokurátorská skúška GP SR, 2001
Právnická fakulta UK Bratislava, JUDr., 2003

Odborná prax:
1999 – 2001 právny čakateľ prokuratúry
2001 - 2004 prokurátor
od roku 2004 advokát

Členstvo v komorách:
Slovenská advokátska komora – člen (advokát) od roku 2004

Cudzie jazyky: anglický, nemecký, taliansky

 

JUDr. Katarína Šišková

Vzdelanie:
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, Mgr., 2006
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, JUDr., 2010
Advokátska skúška, 2011

Odborná prax:
2007 – 2008 notársky koncipient
2008 – 2014 advokátsky koncipient
od roku 2014 advokát

Členstvo v komorách:
Slovenská advokátska komora – člen (advokát) od roku 2014

Cudzí jazyk: anglický, španielsky

O NÁSitem5ADVOKÁTIitem5aSLUŽBYitem5a1REFERENCIEitem5a2POMOCitem5a3KONTAKTitem5a4